TRAVEL DIARIES 2020: UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA

Universal Studios Florida_Berryduchess 4

Universal Studios Florida_Berryduchess 2

Universal Studios Florida_Berryduchess 3

Universal Studios Florida_The Blues Brothers_Berryduchess

Universal Studios Florida_Fast & Furious Supercharged_Berryduchess

Universal Studios Florida_Race Through New York with Jimmy Fallon_Berryduchess

Universal Studios Florida_Springfield Simpson_Berryduchess

Universal Studios Florida_Simpson Land_Berryduchess

Universal Studios Florida_Simpson Land 2_Berryduchess

Universal Studios Florida_Pineapple house_Berryduchess

Universal Studios Florida_Spongebob Storepants and Squidward_Berryduchess

Universal Studios Florida_Spongebob and Patrick_Berryduchess

Universal Studios Florida_Penguins of Madagascar_Berryduchess

Universal Studios Florida_The Mystery Machine_Berryduchess

Universal Studios Florida_Berryduchess

xoxo roma